Organizacija Instituta

Sektor za opće, pravne i finansijske poslove

27.10.2016

Odjeljenje za opće i pravne poslove
 • izrađuje prijedloge svih normativnih akata za organe upravljanja, rukovođenja i nadzora Instituta (Upravni odbor, Kolegij direktora i Nadzorni odbor);
 • izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa uposlenika Instituta i drugih ugovornih odnosa sa trećim osobama;
 • vodi personalnu dokumentaciju uposlenika;
 • priprema prijedlog budžetskih sredstava potrebnih za rad Instituta;
 • sastavlja izvještaje i analize finansijskog poslovanja Instituta;
 • prati realizaciju finansijskih planova;
 • vrši izradu periodičnih i završnih računa;
 • priprema i vodi knjigovodstvena dokumenta za knjiženje i vrši upis u poslovne knjige;
 • vrši internu reviziju finansijskog poslovanja;
 • vodi evidencije o doniranim, poklonjenim i na drugi način dobijenim finansijskim sredstvima od strane građana i pravnih osoba;
 • sastavlja blagajničke izvještaje;
 • vrši prijavljivanje i odjavljivanje uposlenika Instituta kod nadležnih organa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • vrši nabavku osnovnih sredstava, uredskog i drugog materijala potrebnog za rad Instituta u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • stara se o održavanju, popravci i servisiranju osnovnih sredstava;
 • stara se o blagovremenom izvršavanju obveza koje proizilaze iz ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
 • vrši isplate naknada za službena putovanja, i druge poslove iz svoje nadležosti, obavlja poslove arhiviranja dokumentacije te postupa po nalogu Kolegija direktora.

Odjeljenje za materijalno - finansijsko poslovanje

 • izrađuje pravilnike, uputstva i planove iz oblasti materijalno - finansijskog poslovanja;
 • priprema prijedloge budžetskih sredstava potrebnih za rad Instituta;
 • sastavlja izvještaje i analize finansijskog poslovanja Instituta;
 • prati realizaciju finansijskih planova;
 • vrši izradu periodičnih i završnih računa;
 • priprema i vodi knjigovodstvena dokumenta za knjiženje i vrši upis u poslovne knjige;
 • vrši internu reviziju finansijskog poslovanja;
 • vodi evidencije o doniranim, poklonjenim i na drugi način dobijenim finansijskim sredstvima od strane građana i pravnih osoba;
 • vodi evidencije o ulazno-izlaznim finansijskim dokumentima;
 • vodi registre naloga za knjiženje;
 • vodi knjige osnovnih sredstava i kontiranje dokumentacije osnovnih sredstava, te obračunavanje amortizacije i revalorizacije;
 • vrši nabavku osnovnih sredstava, uredskog i drugog materijala potrebnog za rad Instituta u skladu sa Zakonom o javnim nabavama;
 • pribavlja gotovinska sredstva i vrši isplate po putnim nalozima za službena putovanja, kao i isplate plaća i drugih primanja zaposlenika;
 • vrši trezorsko poslovanje;
i vrši druge poslove po nalogu šefa Sektora i Kolegija direktora.