Organizacija Instituta

Sektor za traženje, ekshumacije i identifikacije

26.10.2016

Sektor za traženje, ekshumacije i identifikacije
 • vrši stručne i druge poslove u vezi sa traženjem, prikupljanjem i obradom prijava, izjava i informacija o nestalim osobama, o pojedinačnim i masovnim grobnicama;
 • prikuplja i ažurira informacije koji se odnose na ante-mortalne podatke i kreira ante-mortem bazu podataka (AMDB);
 • u koordinaciji sa područnim i terenskim uredima pronalazi, provjerava i obilježava lokalitete masovnih i pojedinačnih grobnica;
 • učestvuje u ekshumacijama, autopsijama i identifikacijama;
 • provodi istraživanja i druge poslove u vezi s nestalim osobama;
 • ostvaruje sаradnju sa nadležnim domaćim i inostranim organima i institucijama uključenim u proces traženja nestalih osoba, uključujući tužilaštva, sudove, policijske i obavještajne službe, Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), Međunarodni komitet Crvenog krsta / križa (ICRC);
 • ostvaruje saradnju sa timovima za deminiranje terena;
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim vladinim institucijama susjednih država u vezi sa primopredajama posmrtnih ostaka i međudržavnim ekshumacijama;
 • ostvaruje saradnju sa udruženjima članova porodica nestalih osoba i porodicama neposredno, organizira i provodi obuku u odgovarajućim stručnim oblastima;
 • priprema, obrađuje i dostavlja podatke za nadležne organe i institucije u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima;
 • vrši druge poslove i aktivnosti u vezi s traženjem, ekshumacijom i identifikacijom nestalih osoba, po nalogu Kolegija direktora.

Organizaciona struktura sektora:

 Područni ured Tuzla

 • Terenski ured Orašje
 • Terenski ured Brčko
 • Terenski ured Srebrenica

 Područni ured Banja Luka

 • Terenski ured Doboj

 Područni ured Bihać

 • Terenski ured Sanski Most

 Područni ured Istočno Sarajevo

 • Terenski ured Goražde
 • Terenski ured Sarajevo
 • Terenski ured Zenica
 • Terenski ured Travnik

 Područni ured Mostar

 • Terenski ured Nevesinje