Organizacija Instituta

Kolegij direktora

26.10.2016

Kolegij direktora rukovodi Institutom. Čine ga tri člana, koje imenuje i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa i stručnih kvalifikacija te relevantnog radnog iskustva. Mandat članova Kolegija direktora traje četiri godine. Članovi Kolegija direktora rotiraju se na poziciji predsjedavajućeg Kolegija direktora svakih osam mjeseci, a svoje odluke donose konsenzusom.

Način rada i odlučivanja, donošenje odluka, pravila postupanja, kao i druga pitanja značajna za rad i održavanje sjednica Kolegija direktora, bliže se uređeni Poslovnikom o radu Kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Kolegij direktora vrši sljedeće poslove:

 • rukovodi Institutom;
 • organizira rad Instituta;
 • predstavlja i zastupa Institut;
 • odgovara za zakonitost rada i izvršavanje odluka Upravnog odbora;
 • dostavlja materijale, potrebne stručne i druge informacije za raspravljanje i odlučivanje, te priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih općih i pojedinačnih akata za sjednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 • provodi odluke, zaključke, i druge akte Upravnog odbora i Nadzornog odbora vezane za djelatnost Instituta;
 • donosi poslovne odluke, rješenja i druge akte o poslovanju Instituta;
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
Članovi Kolegija direktora 
 • Mujo Hadžiomerović
 • Nikola Perišić
 • Marko Jurišić