Zakoni

Zakon o nestalim osobama

12.4.2017

Zakon o nestalim osobama Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 12. oktobra 2004.godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 21. oktobra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O NESTALIM OSOBAMA 

POGLAVLJE I - OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 

(Predmet zakona) 

Ovim zakonom utvrđuju se principi za unapređenje procesa traženja, definicija nestale osobe, način vođenja centralne evidencije, ostvarenja socijalnih i drugih prava članova porodica nestalih osoba, kao i druga pitanja u vezi s traženjem nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini. 

Ovaj zakon uzima u obzir: 

  • Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina i genocida (1948), 
  • Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949), 
  • Dopunske protokole I-II (1977), 
  • Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950) i 13 Dodatnih protokola, 
  • Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (Aneks 7. član III. i V.), 
  • Konvenciju o pravima djeteta (1989), 
  • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 
  • Deklaraciju UN-a o zaštiti svih osoba od nasilnog ili prisilnog nestanka (1992). 

Član 2. 

(Definicije) 

U smislu ovog zakona: 

1.    Nestala osoba je osoba o kojoj porodica nema nikakvih vijesti i/ili je prijavljena na osnovu pouzdanih informacija kao nestala osoba usljed oružanog sukoba koji se desio na teritoriji bivše SFRJ. 

    Ovaj zakon odnosi se na osobe nestale u periodu od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. godine. 

2.    Član porodice nestale osobe je dijete rođeno u braku ili van braka, usvojeno dijete, kao i pastorče koje je nestala osoba izdržavala, bračni ili vanbračni partner, roditelji (očuh, maćeha), usvojilac, sestra i brat nestale osobe koje je nestala osoba izdržavala. 

3.    Pouzdana informacija je takva informacija iz koje se osnovano može zaključiti da je određena osoba nestala. 

4.    Minimum podataka podrazumijeva podatke o imenu i prezimenu osobe, imenu jednog roditelja, mjestu i datumu rođenja, odnosno samo godini rođenja, pretpostavljenom mjestu i datumu, odnosno godini nestanka i okolnostima nestanka. 

5.    Verifikacija podrazumijeva postupak provjere vjerodostojnosti podnesene prijave o nestanku osobe ili uzimanje nove izjave ili identifikaciju, odnosno provjeru identiteta nestale osobe u okviru svih poznatih službenih evidencija koje su se vodile ili se vode u Bosni i Hercegovini. 

6.    Postupak odbijanja netačne prijave podrazumijeva dostavljanje službene obavijesti koja sadrži obrazloženje razloga za odbijanje verifikacije prijave nesatanka za neku osobu od strane nadležnog organa za verifikaciju prijave o nestanku osobe. 

7.    Identificirana nestala osoba je osoba za koju se u okviru procesa identifikacije pouzdano utvrdi da pronađeni posmrtni ostaci odgovaraju određenoj osobi u fizičkim ili naslijeđenim ili biološkim karakteristikama ili se nestala osoba pojavi živa. Postupak identifikacije provodi se u skladu s važećim zakonima u Bosni i Hercegovini. 

8.    Nadležne institucije za traženje nestalih osoba su organizacije ili institucije, domaće ili međunarodne, koje imaju utvrđen mandat, odnosno nadležnost za traženje nestalih osoba u/iz Bosne i Hercegovine, u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine i međunarodnim ugovorima. 

9.    Potrebu za izdržavanjem ima član porodice nestale osobe ukoliko nije uživalac bilo kojeg prava na osnovu kojeg se izdržava kao što su: prava po osnovu socijalne zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja, prava iz boračko-invalidske zaštite, prihod po osnovu rada, samostalnog obavljanja privredne ili samostalne djelatnosti i drugi prihodi koji se u skladu s važećim zakonima smatraju izdržavanjem. 

POGLAVLJE II - ODGOVORNOST ORGANA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 3. 

(Pravo da se zna) 

Pravo članova porodice nestalih osoba je da saznaju za sudbinu nestalih članova porodice i rodbine, njihovo boravište/prebivalište, ili, ako su mrtvi, okolnosti, uzrok smrti i mjesto ukopa, ukoliko je takvo mjesto poznato, i da dobiju posmrtne ostatke. 

Član 4. 

(Obaveza osiguranja informacija) 

U skladu s članom 3. ovog zakona, organi i institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležni za odbranu, pravosuđe, unutrašnje poslove, i drugi organi nadležni za traženje nestalih osoba, u Bosni i Hercegovini i drugi entitetski, kantonalni i općinski organi koji, u skladu sa svojim nadležnostima, rješavaju slučajeve u vezi sa nestankom osoba iz i u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: nadležne vlasti u BiH), obavezni su pružiti raspoložive informacije porodicama nestalih, nadležnim institucijama za traženje nestalih osoba kao i svu potrebnu pomoć koja se odnosi na proces unapređenja traženja i rješavanja slučajeva nestanka osoba iz/u Bosni i Hercegovini. 

Član 5. 

(Način razmjene informacija) 

Nadležne vlasti u BiH, na svim nivoima, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obavezne su odrediti nadležne organe, odnosno službenike koji će biti u obavezi da sarađuju s nadležnim institucijama i organima za traženje nestalih osoba, udruženjima porodica i članovima porodica nestalih osoba i pružanje pomoći u ostvarivanju prava koja pripadaju članovima porodica nestalih osoba po osnovu ovog i drugih važećih zakona u Bosni i Hercegovini. 

Nadležne vlasti u BiH dužne su, po osnovu ranijih i novopodnesenih zahtjeva za dostavu informacija, prikupiti i provjeriti sve raspoložive informacije i činjenice, navodeći sve izvore koji su provjeravani prilikom utvrđivanja takvih informacija u vezi sa nestankom tražene osobe i izvršiti uvid u službenu dokumentaciju i građu u okviru svoje resorne institucije i o tome dostaviti pismenu informaciju podnosiocu zahtjeva i nadležnim institucijama za traženje nestalih osoba. 

Odredbe Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02) bit će primjenjive na zahtjev za dobivanje informacija, uključujući i odredbe, o rokovima za ulaganje žalbe na nezadovoljavajući odgovor ili pokretanje upravnog spora zbog šutnje administracije. 

Svaka nova informacija koja može olakšati traženje ili identifikaciju nestale osobe mora se naknadno prihvatiti i istražiti. 

Službenici koji imaju dužnosti u vezi s traženjem nestalih osoba ne mogu obavljati ovu dužnost ako su članovi upravnih i drugih odbora, izvršnih organa, političkih stranaka ili politički angažirani predstavnici, ne smiju slijediti instrukcije političkih stranaka. 

Član 6. 

(Obaveznost razmjene i saradnje) 

Nadležne vlasti u BiH obavezne su međusobno razmjenjivati informacije koje se odnose na proces traženja i utvrđivanja sudbine i identiteta nestalih osoba. 

S ciljem unapređenja procesa traženja, nadležne vlasti u BiH posebno sarađuju s Međunarodnim komitetom Crvenog križa (MKCK), Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP), Institutom za nestale osobe i Društvom Crvenog križa BiH, u skladu s njihovim mandatima. 

Član 7. 

(Institut za nestale osobe) 

S ciljem unapređenja procesa traženja nestalih osoba i efikasnije identifikacije pomrtnih ostataka nestalih osoba, osniva se Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut), kao nezavisna institucija za traženje nestalih osoba u/iz Bosne i Hercegovine. 

Suosnivač Instituta može biti i međunarodna organizacija. 

Način osnivanja i preuzimanja uloge suosnivača i utvrđivanje bliže nadležnosti, načina finansiranja Instituta, u skladu s ovim i drugim zakonima BiH, regulirat će se Sporazumom o osnivanju koji zaključuju suosnivači. 

U skladu s ovim i drugim važećim zakonom, Institut je pravna osoba koja se registrira kao institucija Bosne i Hercegovine na koju se, u skladu s ovim zakonom, prenose upravna ovlaštenja za obavljanje poslova u vezi s procesom traženja nestalih osoba i izdavanja odgovarajućih isprava. 

Radni odnos zaposlenika Instituta regulira se u skladu s važećim zakonom o radu koji se primjenjuje na institucije Bosne i Hercegovine. 

 

 

POGLAVLJE III - STATUS NESTALE OSOBE 

Član 8. 

(Podnošenje prijave za traženje) 

Zahtjev / prijava (u daljnjem tekstu: prijava) za traženje nestale osobe, u skladu s ovim zakonom, podnosi se Institutu. 

Prijavu za nestalog državljanina Bosne i Hercegovine može podnijeti bilo koji član porodice nestale osobe, kao i druge osobe ili institucije ukoliko mogu prezentirati minimum podataka o identitetu nestale osobe, u skladu s članom 2. ovog zakona. 

Prijavu za traženje stranih državljana, u skladu s ovim zakonom, mogu podnijeti i strani državljani pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, ako nestala osoba: 

a)    nije imala državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je imala prijavljeno, boravište/prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine; 

b)    nije imala prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako podnosilac može pružiti pouzdane informacije da se nestanak desio na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Sve prijave o nestanku bilo koje osobe, podnesene do stupanja na snagu ovog zakona, pod uslovom da sadrže minimum potrebnih podataka, smatrat će se odgovarajućim i podnesenim u skladu s ovim zakonom. 

U slučaju kada ne postoji minimum potrebnih podataka, osoba koja je podnijela prijavu bit će kontaktirana u razumnom roku radi osiguravanja dodatnih informacija. 

Član 9. 

(Prestanak statusa) 

Status nestale osobe prestaje danom identifikacije, a postupak traženja nestale osobe zaključuje se. 

Postupak traženja neće se obustaviti u slučaju kada je nestala osoba proglašena umrlom a njeni posmrtni ostaci nisu pronađeni. 

POGLAVLJE IV - PRAVA ČLANOVA PORODICE NESTALE OSOBE 

Član 10. 

(Zabrana diskriminacije) 

Ostvarivanje prava za članove porodice nestalih osoba, utvrđenih ovim zakonom i drugim zakonima u Bosni i Hercegovini, nadležne vlasti u BiH dužne su osigurati pod jednakim uslovima, nezvisno od toga da li je nestala osoba bila pripadnik oružanih snaga ili civil, bez bilo kojeg vida diskriminacije uključujući spol, rasu, boju kože, jezik, vjeroispovjest, političke i druge stavove, nacionalno i socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinski status, dob, mentalnu ili fizičku invalidnost, status koji se stiče rođenjem ili neki drugi status. 

 

 

Član 11. 

(Pravo na novčanu potporu) 

U skladu s ovim zakonom, članovi porodice nestalih osoba iz člana 2. stav 2. ovog zakona, koje je nestala osoba izdržavala i koji imaju potrebu za izdržavanjem, stiču pravo na mjesečnu novčanu potporu (u daljnjem tekstu: novčana potpora). 

Član 12. 

(Kriteriji za korištenje novčane potpore) 

Novčana potpora je neprenosivo lično pravo. 

Novčana potpora ne može biti korištena istovremeno s drugim osnovom za izdržavanje. 

U skladu s ovim zakonom, korisnici mogu izabrati korištenje povoljnijeg prava. 

Izbor povoljnijeg prava korisnik može ostvarivati i nakon okončanja postupka identifikacije ili proglašenja nestale osobe umrlom. 

Pravo na novčanu potporu ostvaruje se od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Osobe koje nisu do stupanja na snagu ovog zakona podnijele prijavu za traženje nestale osobe ovo pravo ostvaruju od dana podnošenja prijave. 

Član 13. 

(Utvrđivanje iznosa novčane potpore) 

Osnovica za obračun mjesečne novčane potpore je iznos od 25% prosječno isplaćene plaće u Bosni i Hercegovini za prethodno tromjesječje, koji se obračunava pojedinačno za svakog korisnika (u daljnjem tekstu: osnovni iznos). 

Visina novčane potpore određuje se prema sljedećim kriterijima: 

a)    svako dijete bračno/ vanbračno/usvojenik/pastorak ima pravo na osnovni iznos; 

b)    vjenčani ili nevjenčani bračni drug ima pravo na osnovni iznos; 

c)    roditelji nestale osobe imaju pravo svaki na po ½ osnovnog iznosa; 

d)    roditelji s dvoje i više nestale djece (ubrajaju se usvojenik i pastorak) imaju pravo na uvećanje osnovnog iznosa novčane potpore za 15%; 

e)    usvojioci koriste pravo na novčanu potporu isto kao roditelji pod c) i d) što isključuje biloške roditelje; 

f)    očuh ili maćeha ½ osnovnog iznosa dijele s drugim roditeljem s kojim žive u bračnoj zajednici samo ako su živjeli u zajedničkom domaćinstvu sa nestalom osobom, a istovremeno biološki roditelj ima pravo na drugu polovinu osnovnog iznosa novčane potpore; 

g)    brat i sestra imaju pravo na po ½ osnovnog iznosa. 

Član 14. 

(Prestanak prava na novčanu potporu) 

Prava na novčanu potporu prestaje: 

a)    završetkom redovnog školovanja ili sklapanjem braka djeteta, usvojenika, pastorka, brata, sestre; 

b)    sklapanjem bračne ili vanbračne zajednice supružnika, 

c)    smrću korisnika, 

d)    zaposlenjem, 

e)    izborom korištenja drugog povoljnijeg prava. 

Član 15. 

(Osnivanje Fonda za nestale osobe) 

U svrhu osiguranja sredstava i realizacije prava članova porodice nestalih osoba osniva se Fond za potporu porodicama nestalih osoba Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond). 

Odluku o osnivanju Fonda, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. 

Sjedište, način finansiranja, upravljanje, kao i druga pitanja u vezi s radom Fonda, regulirat će se Sporazumom koji će potpisati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz stava 2. ovog člana. 

Pored budžeta, prihodi Fonda mogu biti sredstva iz donacija, poklona, zavještanja i drugih vidova pomoći od strane domaćih i međunarodnih pravnih i fizičkih osoba, što se bliže uređuje Sporazumom iz stava 3. ovog člana. 

Član 16. 

(Provođenje postupka za ostvarivanja prava na novčanu potporu) 

Zahtjev za novčanu potporu podnosi se putem nadležnog organa za pitanja socijalne zaštite u općini prebivališta (u daljnjem tekstu: nadležni organ općine), odnosno Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji, u skladu s ovim zakonom, u roku ne dužem od 30 dana, obrađuje zahtjeve, kompletira predmete i dostavlja ih na rješavanje i potvrđivanje Fondu. 

Radi praćenja primjene ovog zakona i razmjene informacija, pregled (spisak) obrađenih predmeta nadležni organ općine dostavlja nadležnim entitetskim, odnosno kantonalnim ministarstvima za pitanja socijalne zaštite. 

Fond će, u skladu s ovim zakonom, najkasnije 30 dana nakon osnivanja, donijeti uputstvo kojim će propisati formu zahtjeva i rješenja i utvrditi spisak odgovarajućih isprava koje se pribavljaju u svrhu ostvarivanja prava na novčanu potporu. 

 

 

Član 17. 

(Rješenje o utvrđivanju prava na novčanu potporu) 

U roku koji ne može biti duži od 60 dana donosi se rješenje o dodjeli ili odbijanju prava na novčanu potporu od strane odgovarajuće službe Fonda. 

Materijalne i procesne odredbe Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02) bit će primjenjive na rješenje o odbijanju i dodjeli novčane potpore, uključujući i odredbe, rokove za ulaganje žalbe na nezadovoljavajući odgovor ili pokretanje upravnog spora zbog šutnje administracije. 

Nezadovoljna stranka izjavljuje žalbu u roku od 15 dana po prijemu rješenja Žalbenom vijeću Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 

Protiv drugostepenog rješenja organa iz stava 3. ovog člana nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine. 

Nezadovoljna stranka, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH, može ulagati vanredne pravne lijekove pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine. 

Član 18. 

(Ostala prava članova porodice nestalih) 

Ako nije okončan postupak proglašenja nestale osobe umrlom, nad imovinom koja je u vlasništvu ili posjedu nestale osobe, u skladu s važećim zakonima Bosne i Hercegovine, član porodice, ili ako istog nema, aktivno legitimirane osobe ili institucija imaju pravo zatražiti privremeno upravljanje imovinom nestale osobe. 

Nužne/osnovne troškove ukopa/sahrane identificiranih i neidentificiranih osoba osiguravaju, u skladu s važećim propisima, nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. 

U pogledu ostvarivanja prava na školovanje i zapošljavanje, pod jednakim uslovima, djeca nestalih osoba imaju pravo prioriteta. Ostvarenje prioriteta nadziru nadležni inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. 

Izdržavani članovi porodice nestale osobe, koji ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po bilo kom drugom osnovu, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa zdravstvenim osiguranjem u obimu koji je propisan za zaposlene osiguranike. 

Radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH, u okviru odgovarajućih propisa, utvrdit će način ostvarivanja ovog prava. 

Prava utvrđena u skladu s ovim zakonom priznaju se od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

 

 

 

 

Član 19. 

(Udruženja nestalih osoba) 

Nadležne vlasti u BiH, u skladu s ovim zakonom, imaju obavezu zahtjeve za finansijsku i tehničku pomoć saveza / udruženja porodica nestalih osoba prioritetno razmotriti i, prema finansijskim mogućnostima, dodijeliti pomoć ako ponuđeni programi ili projekti ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu pomoći. 

Član 20. 

(Obilježavanje mjesta ukopa i iskopavanja nestalih osoba) 

Porodice nestalih osoba ili njihova udruženja mogu zatražiti da se mjesta ukopa i iskopavanja (pojedinačna ili zajednička mjesta) obilježe, bez obzira na broj žrtava, odnosno nestalih osoba. 

Obilježavanje mjesta ukopa i iskopavanja realizira se nakon što nadležni organ za traženje nestalih osoba izda uvjerenje - potvrdu da je na predloženom lokalitetu za obilježavanje izvršeno iskopavanje tijela, odnosno da je postojala grobnica. 

Na osnovu dokumenta iz stava 2. ovog člana, nadležni organ općine izdat će odgovarajuće dozvole za postavljanje spomen ploče ili drugog prigodnog obilježja. 

U skladu s ovim zakonom, izgled obilježja ili spomen ploče, finansiranje i druga pitanja reguliraju se Pravilnikom o obilježavanju mjesta ukopa i iskopavanja nestalih osoba (u daljnjem tekstu: Pravilnik). 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u konsultaciji s nadležnim ministarstvima Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i predstavnicima udruženja porodica nestalih osoba, usaglasit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Prijedlog pravilnika i dostaviti ga na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

POGLAVLJE V - EVIDENCIJE O NESTALIM OSOBAMA 

Član 21. 

(Formiranje centralne evidencije) 

Centralna evidencija nestalih osoba u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: CENBiH) uključit će sve evidencije nestalih osoba koje su se do sada vodile ili se i dalje vode na lokalnim, entitetskim nivoima, kod udruženja porodica nestalih osoba, drugih udruženja građana i kod službi traženja organizacija Crvenog križa u BiH, u skladu s njihovim mandatom. 

Podaci koji se vode o nestalim osobama u okviru međunarodnih organizacija koje djeluju u skladu sa svojim mandatima, a primjenjujući princip povjerljivosti, uključuju se u centralnu evidenciju na osnovu sporazuma koji s njima zaključuje Institut. 

Objedinjavanjem evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana, formira se i kompletira Centralna evidencija nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. 

U okviru Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine određuje se nadležni stručni organ za vođenje Centralne evidencije nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i osiguravaju mjere za zaštitu podataka što se detaljnije regulira osnivačkim aktom Instituta. 

Član 22. 

(Način prikupljanja i korištenja podataka) 

CENBiH je zbirka pojedinačnih evidencija o nestalim osobama iz/u Bosni i Hercegovini koja uključuju relevantne podatke o identitetu nestale osobe, mjestu i okolnostima nestanka, kao i druge informacije koje su važne za utvrđivanje identiteta i traženje nestale osobe. 

Svi podaci koji se unose u CENBiH podliježu verifikaciji koja podrazumijeva provjeru vjerodostojnosti prijave i upoređivanje sa svim službenim evidencijama koje se vode ili su se vodile u Bosni i Hercegovini. 

Zahtjev za provjeru i upoređivanje podataka o nestaloj osobi radi verifikacije, s drugim službenim podacima, ima prioritet u rješavanju od strane nadležnog organa. 

Verifikaciju i unos ranije prikupljenih podataka o nestalim osobama u CENBiH nadležni organ treba završiti najkasnije u roku od godinu dana od dana osnivanja Instituta. 

Samo verificirana prijava/zahtjev može biti osnova za ostvarivanja prava po osnovu ovog zakona. 

Član 23. 

(Zaštita podataka) 

Podaci iz CENBiH dostupni su svim nivoima vlasti u skladu s utvrđenim pravilima i standardima za zaštitu podataka. 

Pravila, odnosno način rukovođenja bazom, unos, razmjena, korištenje podataka a posebno način verifikacije, bliže se uređuju Pravilnikom o centralnoj evidenciji nestalih osoba BiH (u daljnjem tekstu: Pravilnik o CENBiH). 

Pravilnik iz stava 2. ovog člana donosi Institut uz suglasnost osnivača Instituta najkasnije 30 dana od dana osnivanja Instituta. 

Saradnja s drugim nadležnim organima u BiH, koji raspolažu podacima koji su od značaja za traženje nestalih osoba, regulira se putem posebnog sporazuma kojim se utvrđuje način saradnje i sva ostala bitna pitanja. 

Osobe koje su uključene u upravljanje i rukovanje ličnim podacima koji su vezani za povjerljive podatke o biloškim, nasljednim, fizičkim, genetskim osobinama, medicinskim podacima o nestaloj osobi obavezne su čuvati povjerljivost podataka i sa njima postupati prema utvrđenim pravilima o zaštiti takvih podataka, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Pravila zaštite podataka detaljnije će biti uređena Pravilnikom iz stava 2. ovog člana. 

POGLAVLJE VI - NADZOR 

Član 24. 

(Nadzor) 

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Fond za nestale osobe će jednom godišnje podnijeti izvještaj Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

POGLAVLJE VII - KAZNENE ODREDBE 

Član 25. 

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj: 

(1)    službenik koji onemogući pristup informacijama članu porodice nestale osobe ili instituciji nadležnoj za traženje nestalih osoba (član 5.), 

(2)    službenik koji bez opravdanog razloga zadržava ili otežava da se traženi nformacija dostavi na uvid članu porodice nestale osobe ili instituciji nadležnoj za traženje nestalih osoba (član 5.), 

(3)    službenik koji dostavi netačne i neažurne podatke na osnovu kojih je onemogućeno ili otežano traženje nestale osobe (član 5.). 

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj institucija ili nadležni organ koji: 

(1)    ne dozvoli pristup informacijama članu porodice nestale osobe ili instituciji nadležnoj za traženje nestalih osoba (član 4.), 

(2)    koji omogući diskriminaciju po bilo kom osnovu članova porodice nestale sobe (član10.). 

Svako kršenje ovog zakona, a posebno ono koje se odnosi na zloupotrebu, manipuliranje podacima, odavanje zaštićenih podataka i sl., podliježe sankcijama u skladu s krivičnim zakonima, zakonom o prekršajima i zakonima iz oblasti uprave, zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim zakonima koji su važeći na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

POGLAVLJE VIII - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

Član 26. 

(Ostvarivanje prava stranih državljana) 

Članovi porodice nestalih stranih državljana pravo po osnovu nestalosti mogu ostvariti samo u skladu s bilateralnim sporazumom koji njihove države porijekla zaključe s Bosnom i Hercegovinom. 

Član 27. 

(Upis u matične knjige umrlih) 

Tri godine po stupanju na snagu ovog zakona, osobe evidentirane kao nestale u periodu od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. godine, a čiji je status nestalosti verificiran u okviru Centralne evidencije nestalih osoba Bosne i Hercegovine, imaju se smatrati umrlima te će se ta činjenica službeno evidentirati u matične knjige umrlih. 

Na osnovu službenog obavještenja Instituta, smrt nestale osobe evidentira se u matičnu knjigu umrlih u općini u kojoj je bilo prijavljeno mjesto prebivališta nestale osobe do početka rata. 

Izuzetno porodica može zahtijevati upis u knjigu umrlih u mjestu boravišta porodice, uz navođenje razloga za takav upis. 

Nadležne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu sa stavom 1. ovog člana, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, usaglasit će odgovarajuće zakone u svrhu upisa nestalih osoba u periodu koji navodi ovaj zakon, u matične knjige umrlih. 

Član 28. 

(Podnošenje prijava do osnivanja Instituta) 

Dok ne bude osnovan Institut, prijava za traženje nestalih osoba podnosi se nadležnim institucijama za traženje nestalih osoba u skladu s njihovim nadležnostima i mandatima. 

Član 29. 

(Izdavanje potvrda ili uvjerenja o statusu nestalosti) 

Izdavanje potvrde ili uvjerenja o statusu nestale osobe na osnovu koje će se ostvarivati pravo na novčanu potporu, do formiranja Instituta i CENBIH, utvrdit će se privremenom instrukcijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. 

Član 30. 

(Prednost u primjeni) 

Ovaj zakon ima prednost u odnosu na ostale zakone u BiH, a koji ni na koji način ne mogu organičavati primjenu ovog zakona. 

Član 31. 

(Stupanje zakona na snagu zakona) 

Ovaj zakon stupa na snagu osam dana po objavljivanju u"Službenom glasniku BiH". 

PS BiH broj 109/04
21. oktobra 2004. godine
Sarajevo 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Martin Raguž, s. r. 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Goran Milojević, s. r.